کنترل و تضمین کیفیت

آزمایشگاه, به عنوان بازوی اصلی شرکت شیمی پژوهان همواره نقش مهمی در تولید, ظراحی و توسعه محصولات جدید دارد.