شرکت دانش بنیان شیمی پژوهان فعالیت خود را  از سال  1380 توسط بخش خصوصی  با هدف تولید جاذبهای کربنی  تاسیس گردید و از سال 1384 تولید انواع کربن اکتیو و آنتراسیت و قطعات گرافیتی  با استفاده از دانش بومی را  شروع کرده و اخیرا نیز تولید آلومینا اکتیو را بصورت پایلوت با ظرفیت200 تن آلومینا اکتیو (نیمه صنعتی )شروع کرده است وکاتالیست اکسی کلریناسیون بر پایه  گاما آلومینا را نیز تولید نموده است. تولید سالیانه شرکت شیمی پژوهان 1500 تن در سال کربن اکتیو  و 500 تن در سال قطعات گرافیتی وکربنی  میباشد.